201012.02
Off
0

Μετατάξεις προσωπικού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 2α του άρθρου 256 ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)

Στις 16-6-2010 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 10 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την μετάταξη του προσωπικού των Κρατικών Περιφερειών με την μορφή που αυτές υφίστανται στις αιρετές Περιφέρειες που ορίζονται βάσει των προβλέψεων του Προγράμματος Καλλικράτη. Το περιεχόμενο της ως άνω Εγκυκλίου είχε ως εξής:

Αριθμός Εγκυκλίου: 10

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ του Ν. 3852/2010»

«Σάς γνωρίζουμε, ότι από τις 7 Ιουνίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Το Πρόγραμμα Καλλικράτης θεμελιώνει μια νέα δομή του κράτους. Ο επανασχεδιασμός των επιπέδων και η σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων γίνονται με γνώμονα τον πολίτη και την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, των πόρων και του προσωπικού δημιουργούν ισχυρές διοικητικές ενότητες που λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και πιο ποιοτικά.

Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» διακρίνεται από μια συστηματική και εναρμονισμένη προσέγγιση όλων των βαθμίδων της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Η ορθολογική κατανομή της στελέχωσής τους είναι ένας από τους στόχους του νέου νόμου.

Μεταξύ των ρυθμίσεων του νέου νόμου γίνεται αναφορά στις διατάξεις που αφορούν σε μετατάξεις προσωπικού για τη στελέχωση των νέων βαθμίδων αυτών.

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι οι προβλεπόμενες μετατάξεις έχουν στόχο την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών που θα κληθούν να ασκήσουν τις απονεμόμενες σ’ αυτές αρμοδιότητες. Για το λόγο αυτό οι μετατάξεις αυτές αφορούν αποκλειστικά στις συγκεκριμένες και μόνο υπηρεσίες και όχι σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στην οποία ενδεχομένως το προσωπικό επιθυμεί να μεταταγεί.

 

Μετάταξη προσωπικού σε Περιφέρειες

 

Στο Άρθρο 256 παρ.1 αναφέρονται τα ακόλουθα:

1) Ποιοι έχουν δικαίωμα μετάταξης

Δικαίωμα μετάταξης έχει τόσο το μόνιμο προσωπικό όσο και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) των οργανικών μονάδων των υπηρεσιών των Κρατικών Περιφερειών, των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας:

α. είτε για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα όπως αυτές προκύπτουν στην παράγραφο ΙΙΙ του άρθρου 186 (Προγραμματισμός – Ανάπτυξη, υποτομέας Διαχείρισης Υδάτων) και υπ’ αρίθμ. 1 έως 12 αρμοδιότητες του τομέα ΣΤ. Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος, παράγραφος ΙΙΙ του άρθρου186

β. είτε μεμονωμένως αρμοδιότητες του άρθρο 186 παράγραφος Γ’ περίπτωση β’ υποτομέας Ορυκτού Πλούτου (υπ’ αρίθμ. 4-6)

γ. επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται όλο το προσωπικό των υφιστάμενων Περιφερειών μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ακόμα και αυτό το οποίο τελεί σε οποιασδήποτε μορφής άδεια (π.χ. άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αναρρωτική, άνευ αποδοχών, ανατροφής τέκνου κ.τ.λ.), εφόσον όμως υπάγεται οργανικά στην κρίσιμη υπηρεσία.

Οι διατάξεις του άρθρου 256 παράγραφο 1 του Ν. 3852/2010 δεν αφορούν σε υπαλλήλους που:

– διανύουν τη δοκιμαστική περίοδο των δύο ετών, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

– ανήκουν οργανικά σε άλλες υπηρεσίες, αλλά είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες της Περιφέρειας.

 

2) Προθεσμία υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν αίτηση προς το Γενικό Γραμματέα της Κρατικής Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του νόμου, έως 08.07.2010, με την οποία να αιτούνται τη μετάταξή τους στην Περιφέρεια της αντίστοιχης κατά τόπον αρμοδιότητας.

 

3) Διαδικασία μετάταξης

Μετά την υποβολή της αίτησης, και εντός προθεσμίας (2) μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου, ο Γενικός Γραμματέας της Κρατικής Περιφέρειας οφείλει άμεσα να εξετάσει εάν πράγματι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 256 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 για τη μετάταξη και να εκδώσει απόφαση μετάταξης με την οποία το ως άνω προσωπικό μετατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου ή ειδικότητας.

Ακόμη και αν δεν υπάρχει πράξη τοποθέτησης του υπαλλήλου στην κρίσιμη υπηρεσιακή μονάδα, θα εξετάζεται εάν το προσωπικό αυτό ασκεί στην πραγματικότητα καθήκοντα στη συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα.

Θα ακολουθήσει σύντομα νεότερη εγκύκλιος προς τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών για τη διαδικασία έκδοσης σχετικών αποφάσεων.

 

4) Ισχύς της μετάταξης

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ισχύει από 01.07.2011.

 

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η μετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των απονεμομένων αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 256, τότε εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 2 α του άρθρου 256, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερο έγγραφό μας.

Για τις λοιπές περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού, θα ακολουθήσουν σύντομα οδηγίες από την υπηρεσία μας.»

 

 

Ωστόσο τα οριζόμενα στην συγκεκριμένη εγκύκλιο δημιούργησαν πληθώρα ερωτημάτων και αποριών τόσο στους φορείς όσο και στους εργαζόμενους σε αυτούς, δέκτης των οποίων έγινε το Υπουργείο Εσωτερικών με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η έκδοση και 2ης Εγκυκλίου με το ίδιο θέμα προς διευκρίνιση κάποιων σημείων της προηγούμενης αλλά και του ίδιου του νόμου που δεν ήταν τόσο σαφή. Η πρόσφατη λοιπόν εγκύκλιος 35/23-11-2010 προσδιορίζει πιο αναλυτικά ποιο ακριβώς προσωπικό αφορά, τις διαδικασίες μετάταξης του προσωπικού αυτού και την απονομή των αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα αναφέρει:

 

Εγκύκλιος: 35

 

Θέμα: Μετατάξεις προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

 

Κατόπιν της με αριθμό 10/2010 εγκυκλίου μας, η οποία αφορά σε μετατάξεις προσωπικού των κρατικών περιφερειών στις αιρετές περιφέρειες, σημειώνονται τα εξής:

 

Στις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) ορίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η μετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των απονεμομένων στην αιρετή περιφέρεια αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του ιδίου άρθρου (εθελούσιες μετατάξεις), και εφόσον συντρέχει απονομή αρμοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα, οι υπάλληλοι που κατέχουν πάγιες ή προσωποπαγείς θέσεις στην αρμόδια, αντίστοιχα, υπηρεσιακή μονάδα και, σε περίπτωση ανυπαρξίας κατανομής οργανικών θέσεων, οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις συναφείς υπηρεσιακές μονάδες την 1.1.2010 και οι οποίοι κατέχουν είτε πάγιες είτε προσωποπαγείς θέσεις στην κρατική περιφέρεια, μετατάσσονται, αυτοδικαίως, στην αντίστοιχη αιρετή περιφέρεια. Η μετάταξη αυτή συντελείται με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται αυτούσια στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (όχι περίληψη αυτής) και η οποία ισχύει από 1.7.2011.

 

Διευκρινίσεις όσον αφορά στην απονομή αρμοδιοτήτων:

 

Διευκρινίζεται ότι ο όρος ‘τομέας’ της παρούσας παραγράφου δεν ταυτίζεται με τους τομείς του άρθρου 186 του προγράμματος «Καλλικράτης» (λ.χ. τομέας Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος), αλλά έχει ευρύτερη έννοια, δηλαδή συσχετίζεται με το σύνολο θεματικών αντικειμένων αρμοδιοτήτων (λ.χ. κατασκευή δημοσίων έργων, συντήρηση δημοσίων έργων, ανάπτυξη κ.λπ.). Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ότι η απονομή αρμοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα δεν αφορά μόνο στο σύνολο των αρμοδιοτήτων μιας ολόκληρης Διεύθυνσης, αλλά και κατωτέρου επιπέδου οργανικών μονάδων.

 

Προσδιορισμός αυτοδικαίως μετατασσόμενων υπαλλήλων:

 

Βάσει της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης και δεδομένου ότι οι οργανικές θέσεις προσωπικού της κρατικής περιφέρειας είναι ενιαίες για όλη την περιφέρεια και όχι κατανεμημένες ανά οργανική μονάδα, μετατάσσονται αυτοδικαίως στην αιρετή περιφέρεια οι υπάλληλοι της κρατικής περιφέρειας που υπηρετούσαν την 1.1.2010 στις οργανικές μονάδες αυτής, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, είτε είναι μόνιμοι, είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι οποίοι ανήκαν σε συναφείς, με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, κλάδους και ειδικότητες. Διευκρινίζεται ότι στους αυτοδικαίως μετατασσόμενους υπαλλήλους περιλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού των παραπάνω οργανικών μονάδων, δηλ. και οι οδηγοί, οι φύλακες, το προσωπικό καθαριότητας κ.λπ. Επίσης, στους αυτοδικαίως μετατασσόμενους υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται οι, από άλλους φορείς, αποσπασμένοι στην κρατική περιφέρεια υπάλληλοι.

 

Διαδικασία μετάταξης:

 

Λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, οι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς των κρατικών περιφερειών θα πρέπει να προχωρήσουν στις δέουσες, για την εφαρμογή της προμνημονευθείσας νομοθετικής ρύθμισης, ενέργειες ως ακολούθως:

α) Να εκδοθούν εκ μέρους τους οι προβλεπόμενες από την παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010 διαπιστωτικές πράξεις για τη μετάταξη των αυτοδικαίως μετατασσόμενων υπαλλήλων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3.12.2010, τις οποίες και θα πρέπει να αποστείλουν για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι την Τρίτη 7.12.2010. Για οικονομία χρόνου, λόγω του ότι οι εν λόγω μετατάξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την παρέλευση του τρέχοντος έτους, προτείνεται οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις να είναι ενιαίες για το σύνολο των μετατασσόμενων στην αιρετή περιφέρεια υπαλλήλων.

β) Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι συγκεκριμένες πράξεις θα πρέπει να επιδοθούν, με αποδεικτικό επίδοσης, στους μετατασσόμενους υπαλλήλους μέσα σε χρονικό ορίζοντα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους και σε κάθε περίπτωση πριν τη Δευτέρα 27.12.2010. Επιπλέον, οι πράξεις αυτές, μετά τη δημοσίευσή τους, θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην υπηρεσία μας, για ενημέρωσή μας.

 

 

Πιστεύουμε ότι η εν λόγω εγκύκλιος τακτοποιεί αρκετά ζητήματα ως προς τις μετατάξεις, όμως είναι τόσα πολλά τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί με το ν. 3852/2010 που τα ερωτήματα δεν θα εκλείψουν.